Foreningens vedtægter

§ 1. Navn og hjemsted:  Foreningens navn er Tarp Husholdningsforening Foreningen har hjemsted i Esbjerg Kommune.  

§ 2. Foreningens formål:  Foreningens formål er. at fremme kendskabet til madlavning på hverdags niveau – Det gode selskab skal gå hånd i hånd med gode råvarer og det sociale aspekt. Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål.  

§ 3. Medlemskab.  Som aktivt medlem kan optages enhver, som har tilkendegivet ønske om medlemskab, dog indenfor et maksimalt samlet medlemstal på 25 medlemmer.  Udmeldelse kan ske efter aftale med bestyrelsen, dog tilbagebetales eventuelt indbetalt kontingent samt indskud for indeværende periode ikke. Desuden betragtes et medlem som udmeldt, når den pågældende ikke har betalt sit kontingent, senest 1 måned efter, at der er rykket for dette første gang. 

§ 4. Kontingent.  Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. (Alle kontingenter betales forud.)  

§ 5. Generalforsamlingen. Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.  Den ordinære generalforsamling holdes én gang om året i Januar måned. (Første gang i 2016) – Stiftende Generalforsamling afholdes 13. maj 2015.  
Generalforsamlingen skal mindst have følgende dagsorden:  
1. Valg af dirigent.  2. Bestyrelsens beretning  3. Fremlæggelse af foreningens regnskab  4. Fremlæggelse af foreningens budget til orientering  5. Indkomne forslag  6. Fastsættelse af kontingent for medlemmerne  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter til foreningens bestyrelse samt valg af unge observatører  8. Valg af revisor og revisorsuppleant såfremt der modtages tilskud på under 500.000 kr. pr. år. jf. § 9  9. Eventuelt  
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Denne må ikke være medlem af bestyrelsen. 

Adgang til generalforsamlingen har kun de i § 3 nævnte medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte have inviteret.  Stemmeret har kun de i § 3 nævnte medlemmer. Hvert medlem har én stemme. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflertal, med mindre andet er bestemt i vedtægterne. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.  
Revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år af gangen.  
Generalforsamlingen indkaldes ved skriftlig meddelelse til medlemmerne (evt. ved opslag i foreningslokalet, i foreningens Facebook gruppe, pr. mail eller ved særskilt brev til de enkelte medlemmer med mindst 4 ugers varsel). I indkaldelsen skal det fremgå, at indsendelse af forslag kan ske indtil to uger før generalforsamlingen. Senest 1 uge før generalforsamlingen skal indsendte forslag være udsendt til medlemmerne.  Foreningens regnskab skal vedlægges indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.  

Kandidater til de ledige bestyrelsespladser opstilles sideordnet på generalforsamlingen, og vælges efter højeste stemmetal. Ved stemmelighed foretages omvalg.  Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det, eller mindst 15 medlemmer af foreningen begærer det skriftligt, med angivelse af de punkter som ønskes behandlet. Indkaldelse sker skriftligt med mindst 14 dages varsel. Den foreslåede dagsorden vedlægges.  
§ 6. Bestyrelsens sammensætning og valg:  Bestyrelsen består af 5 personer.  
Der vælges en Formand, Næstformand/Kasserer, samt yderligere 3 Bestyrelsesmedlemmer. 
De enkelte bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen.  Genvalg kan finde sted.  

Næstformanden/Kasserer samt 1 bestyrelsesmedlem/Sekretær, er på valg i lige år (første gang i 2016), Formand og de resterende 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år. (første gang i 2017) Suppleant og revisor vælges for 1 år ad gangen.

Følgende personer kan ikke være medlem af bestyrelsen:  
1. Medlemmer af bestyrelser i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen eller kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til foreningen, samt  2. Advokater, revisorer og lignende rådgivere for samt ansatte i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen, eller som kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til foreningen samt  3. Ejere af lokaler m.m., der udlejes til foreningen.  De ovenstående habilitetsregler gælder ikke fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der er almennyttige, og hvis hovedformål er at stille faciliteter til rådighed for børn og unge. Endvidere kan Byrådet fravige habilitetsreglerne, når lejemålet er af uvæsentligt omfang, og når Byrådet skønner, at en fravigelse ikke vil medføre, at uvedkommende interesser får mulighed for at påvirke beslutningsprocessen i den folkeoplysende forening.  

§ 7. Bestyrelsens opgaver og virke: Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der repræsenterer foreningen i alle forhold.  Bestyrelsen er ansvarlig overfor Esbjerg Byråd for anvendelse af det modtagne tilskud, for anviste lokaler m.v. og for regnskab og dokumentation for virksomheden.  Bestyrelsen udarbejder årligt en beretning til fremlæggelse på generalforsamlingen.  Bestyrelsen indkalder til generalforsamling mindst én gang årligt.  Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes mindst 4 gange årligt, og når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.  Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker skriftligt med 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.  Der udarbejdes beslutningsreferat efter hvert bestyrelsesmøde, som underskrives af formanden, næstformanden og referenten.  Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal.

Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende.  Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.  

§ 8. Budget, regnskab og formueforhold.  Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget til godkendelse på generalforsamlingen.  Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.  Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.  Årsregnskabet skal opgøres i henhold til god regnskabsskik og i overensstemmelse med de til enhver tid gældende krav i lovgivningen.  Tilskudsregnskab skal indsendes til godkendelse i Esbjerg Kommune senest 3 måneder efter regnskabsårets afslutning.  Foreningens midler skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut med undtagelse af den nødvendige kassebeholdning.  

§ 9. Revision  Revisorerne skal hvert år i Januar måned gennemgå det samlede regnskab og se, at beholdninger er til stede. Regnskabet forsynes med en påtegning.  Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.  Ved samlede tilskud på under 500.000 kr. revideres regnskabet af en af generalforsamlingen valgt revisor. Den valgte revisor må ikke være medlem af bestyrelsen eller beslægtet eller besvogret i op- eller nedstigende linje eller i sidelinien så nær som søskendebørn med nogle af bestyrelsesmedlemmerne.  Ved samlede tilskud på 500.000 kr. eller derover revideres regnskabet af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor eller en registreret revisor.  Tilskudsregnskabet skal være revideret i henhold til Folkeoplysningslovens bestemmelser.  

§ 10. Tegning  Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i forening eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.  

§ 11. Hæftelse  Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen eller tilskudsmodtagerne har modtaget efter denne lov, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætligt eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter folkeoplysningsloven.  

§ 12. Vedtægtsændringer:  Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne stemmer.  Vedtægtsændringer skal endvidere indsendes til Esbjerg Kommune, før de er gyldige, for at sikre at de til stadighed opfylder lovens krav. 

§ 13. Ophør:  Beslutning om foreningens ophør kan kun tages op på en særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at være beslutningsdygtig skal mindst 1/2 af foreningens stemmeberettigede medlemmer være til stede, og mindst 2/3 af disse skal stemme for forslaget, før foreningen kan opløses.  Er denne ekstraordinære generalforsamling ikke beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor stemmeflertallet afgør, om foreningen skal opløses.  Ved ophør skal evt. overskud anvendes til almennyttige formål indenfor folkeoplysningslovens område.  

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 13. Maj 2015